Projekts "Skola kā kopiena"
Skatuves runas konkurss
Erasmus projekta aktivitātes Stāķu pamatskolā
Iepazīstoties ar izglītības iespējām
Mācību mobilitāte Polijā
Mācību mobilitāte Spānijā
previous arrow
next arrow
Slider

GRŪTĪBAS RISINĀM SADARBĪBĀ

Noslēdzies pirmais darba gads ESF projekta “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, projekta nr. 8.3.4.0/16/I/001 īstenošanā Stāķu pamatskolā.Katram iesaistītajam skolēnam semestra sākumā tika sagatavots individuālais atbalsta plāns, kurā izvērtēti iespējamie viņa mācību pārtraukšanas riski un paredzēti nepieciešamie pasākumi šo risku mazināšanai, pārsvarā tie bija sociālā pedagoga konsultatīvais atbalsts un pedagoga palīga konsultācijas.

Pirmajā semestrī sniegtas 144 sociālā pedagoga konsultācijas un 62 pedagoga palīga konsultācijas, savukārt otrajā semestrī – jau 379 sociālā pedagoga konsultācijas un 212 pedagoga palīga konsultācijas. Skolēnu un atbalsta personāla sadarbības rezultātā pakāpeniski sāk uzlaboties gan skolēnu savstarpējās attiecības, gan mācīšanās motivācija. Liels paldies par regulāru ikdienas atbalstu projekta dalībniekiem skolas sociālajam pedagogam Renātei Kozānei un pedagogu palīgiem Aijai Tarandai, Helēnai Klucei un Initai Zemniecei. Skolēnu dalība projektā nebūtu iespējama bez skolēnu vecāku izpratnes un atbalsta. Sadarbību ar vecākiem nodrošināja skolēnu individuālo atbalsta plānu sagatavotājas skolotājas Lāsma Štāle, Sarmīte Sukure un Maruta Blumberga.

Projekta aktivitātes turpināsies līdz 2022.gada decembrim, līdz ar to arī turpmāk skolēniem, kuriem tas nepieciešams, būs iespēja saņemt personalizētu atbalstu. Aizvadītajā mācību gadā nav izdevies piesaistīt psihologu. Tā būs viena no nākamā mācību gada aktualitātēm. Projekts paredz atbalstīt arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu skolēnus un iesaistītu viņus aktivitātēs. Ceram uz sadarbību arī ar jauniešu organizācijām.

Elēna Obrumāne,

direktores vietniece izglītības jomā

Flickr Suite Plugin ERROR! Flickr API Error: - "Photo "38788860864" not found (invalid ID)"

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”