Projekts "Skola kā kopiena"
Skatuves runas konkurss
Erasmus projekta aktivitātes Stāķu pamatskolā
Iepazīstoties ar izglītības iespējām
Mācību mobilitāte Polijā
Mācību mobilitāte Spānijā
previous arrow
next arrow
Slider

Atbalsts lasītprasmes attīstībai

LOGOPEED_NOD (1)
LOGOPEED_NOD (1)
2019./2020. mācību gadā turpinās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas 2.kārta, kas ilgs divus mācību gadus. Mūsu skolā šī projekta ietvaros ir pieejamas pedagoga palīga, logopēda konsultācijas un pulciņu nodarbības. 1. – 4. klasē reizi nedēļā katrā klasē lasītprasmes veicināšanai darbojas Jauno lasītāju pulciņš. Skolotāja Inese Bodunova lepojas, ka 1. klasē izdevās:

 

 

 

  • izveidot darba lapas, kurās ietvertie uzdevumi vērsti uz tekstizpratni – šos uzdevumus patstāvīgi spēja veikt talantīgie bērni, pārējiem bija nepieciešama palīdzība;
  • skolēni sāk saprast, ka pat viņu pagaidām nelielā dzīves pieredze ir noderīga un izmantojama uzdevumu un situāciju risināšanā. Šī pieredze ir sākuma stadijā, un ikdienā pilnvērtīgi un godprātīgi darbojoties, tā rokrokā ar zināšanām un prasmi tās pielietot ļaus nākotnē kļūt veiksmīgam.

Bērni aizrāvās ar praktiskiem uzdevumiem, kurus risinot pašam jāmeklē iespējamais informācijas avots – atbildes sniedzējs; talantīgie skolēni veiksmīgi strādāja ar piedāvāto tekstu meklējot pierādījumus pašu izvirzītajai hipotēzei. Pulciņa nodarbības attīsta turpmākajās skolas gaitās ļoti nepieciešamās kompetences: skolēni mācās sadarboties, katrs mācās būt noderīgs komandas darbā; mācās lasīt tekstu ar sapratni; mācās argumentēt savu viedokli.

Otrās klases skolēni skolotājas Maritas Mūrnieces vadībā veidoja lasītāja portretu kas ļāva vairāk iepazīt skolēnu intereses, spējas un vajadzības, kas savukārt palīdzēja izvēlēties skolēniem piemērotus un interesējošus tekstus. Bērnus aizrāva jaunas darba formas, piemēram, darbs ar piktogrammām, kas bija ieguvums arī pašai skolotājai. Kompetenču pieeja tika attīstīta ar starpdisciplināru projektu “Iemīlējusies vistiņa” ne tikai lasītāju pulciņā, bet arī matemātikā un dabaszinībās. Skolotāja atzīst, ka viņai darbā ļoti palīdzēja projekta piedāvātajos lasītprasmes kursos gūtie materiāli un idejas, kā mūsdienīgi strādāt ar bērniem pie lasītprasmes attīstīšanas.

Trešās klases skolēni jauno lasītāju pulciņā iepazinās ar latviešu tautas folkloru (pasakas, tautasdziesmas, teikas) un ar Ziemassvētkiem saistītiem bērnu literatūras darbiem. Attīstīja lasītprasmi, izteiksmīgas lasīšanas un runāšanas pamatus, lasīšanu lomās. Izdevās ieinteresēt skolēnus lasīt bērnu žūrijas grāmatas, veidot stāstījumus par izlasīto grāmatu pēc plāna.

Arī 4. klases skolēni pilnveido savu lasītprasmi, kaut gan daudzi to dara ļoti negribīgi. Pulciņa nodarbībās skolēni mācās strādāt ar tekstu, atbildēt uz jautājumiem par izlasīto, veido vizuālas ilustrācijas par teksta saturu, apspriež izlasīto savā starpā, izsaka savas domas un atziņas par dzirdēto. Mācās arī izteiksmīgi runāt.

Logopēda nodarbības 1. semestrī apmeklēja 16 1. – 6. klases skolēni. Individuālajās nodarbībās skolēniem tika veidota un pilnveidota lasītprasme, fonemātiskā dzirde, izruna. Gandrīz visiem skolēniem vērojama lasītprasmes izaugsme viņu spēju robežās. Uzlabojoties lasītprasmei, sagaidāma arī mācību sasniegumu izaugsme. Logopēde Ligita Lapsa pateicas skolēnu vecākiem par ieinteresētību savu bērnu lasītprasmes attīstīšanā, īpaši par papildus darbu mājās.

E.Obrumāne, direktores vietniece izglītības jomā

esf_2014_2020
esf_2014_2020